top of page

Data Protection Regulations

The purpose of the Data Controller's Information is to set out the data protection and management principles followed by the operator of https://sarkanybence.wixsite.com, which the operator, as Data Controller, recognizes as binding on itself. You must voluntarily consent to subscribe to the email list, the Data Controller will only use the personal data specified here for contact purposes.

Data Controller:
Sárkány Bence EV.
Headquarter: 1071 Budapest, Damjanich street 37. 3/3
Tax number: 69069752-1-42

Contact:

info@sarkanybence.com

Managed data:

1. Required information: name, email address

When entering your email address, please note that you are only allowed to provide personal information. The Data Controller shall not be liable for damages resulting from the handling of untrue, unauthorized, or incorrectly provided data.

Purpose of Data controlling:

The Data Controller stores the personal data for the purpose of initiating the purchase, thus enabling the Data Controller to be contacted. In the sent letters, the Data Controller notifies about offers, services, promotions, and other useful content in the form of an advertising message.

Duration of Data Management:

The Data Controller handles the personal data you provide during the purpose of the data processing. If you withdraw your consent to the processing of personal data, the Data Controller will immediately and permanently terminate the processing of your data and will permanently delete them from the database.

You can withdraw your consent by sending an email to the Data Controller stating the request for data deletion.

Data processors:

The data is handled exclusively by the Service Provider and is not disclosed to third parties.

Sárkány Bence EV.

Headquarter: 1071 Budapest, Damjanich srteet 37. 3/3
Tax number: 69069752-1-42
Legal basis for data management:

According to the GDPR Article 6 (1), the collection of data requires the consent of the data subject.

By providing an email address, you consent to the Data Controller's handling of your data as described in this Prospectus. The processing of personal data is based on voluntary and express consent given in the knowledge of this information. You have the right to withdraw your consent at any time, but this does not affect the lawfulness of the data processing before the withdrawal.

The legality of data processing:

The Data Controller shall keep a record of the legality of the data processing, in which he/she shall record the date, interface, and IP address of his / her express and voluntary consent to the email addresses used during the data processing.

Your privacy rights:

You can request free information about the details of the processing of your data, as well as request the correction, deletion, restriction of the processing of your data and protest the processing of such personal data. Requests can be submitted by the Data Controller at the contact details described above.

The Data Controller shall, without undue delay, but in any case within one month from the receipt of the request, inform him/her of the action taken on his / her request. If necessary, taking into account the complexity of the application and the number of applications, this time limit may be extended by a further two months. The Data Controller shall inform about the extension of the deadline, indicating the reasons for the delay, within one month from the receipt of the request.

If you have submitted your request electronically, the information will be provided electronically by the Data Controller, unless you request otherwise.

If the Data Controller does not act on his/her request, he/she shall inform without delay, but no later than within one month from the receipt of the request, the reasons for nonaction and that he/she to initiate may complain about a supervisory authority.

Termination of data management:

If the need to terminate the data processing arises, you can indicate it by sending an email to the Data Controller. Upon receipt of the request, the Data Controller deletes the data immediately and permanently.

Supervisor:

If you are not satisfied with our data processing, you can complain to the following authority:

Name: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Headquarter: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Mailing adress: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telephone: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Website: http://www.naih.hu 
Data Controller’s contact:

If you have any questions or comments about the letters sent by Sárkány Bence EV, please contact the Service Provider via info@sarkanybence.com.

The Data Management Information is effective from September 10, 2021.

Last modified: September 15, 2021

Anchor 1

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő tájékoztató célja, hogy rögzítse a https://sarkanybence.wixsite.com üzemeltetője által követett adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet az üzemeltető, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A az email listára való feliratkozáshoz önkéntesen kell hozzájárulni, az Adatkezelő csak az itt meghatározott személyes adatait használja fel kapcsolatfelvétel céljából.

Adatkezelő: 

Sárkány Bence EV.
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 37. 3/3
Adószám: 69069752-1-42

Elérhetőségek: 

info@sarkanybence.com

Kezelt adatok:

1. Kötelezően megadandó adatok: név, email cím

Az email cím megadásánál kérem ügyeljen arra, hogy csak személyes adatokat jogosult megadni. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget.

Az Adatkezelő célja: 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a vásárlás megkezdésének céljából tárolja, így lehetővé téve az Adatkezelő általi kapcsolatfelvételt. A kiküldött levelekben az Adatkezelő ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, valamint egyéb hasznos tartalmakról reklámüzenet formájában értesíti.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az Ön megadott személyes adatait az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Amennyiben visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen megszünteti adatai kezelését, azokat az adatbázisból végérvényesen törli.

A hozzájárulás visszavonását az Adatkezelő számára megküldött emailben teheti meg, az adattörlési igény feltüntetésével.

Adatfeldolgozók: 

Az adatokat kizárólagosan a Szolgáltató kezeli, ezeket harmadik félnek nem adja ki. 

Sárkány Bence EV.
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 37. 3/3
Adószám: 69069752-1-42

Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR. 6. cikk (1) bekezdése szerint az adatgyűjtéshez az érintett hozzájárulása szükséges.

Az email cím megadásával Ön hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapul. Hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ez azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

Adatkezelés jogszerűsége: 

Az Adatkezelő az adatkezelés jogszerűségének alátámasztásáról nyilvántartást vezet, melyben rögzíti az adatkezelés során használt email címekhez tartozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásának megtételének időpontját, felületét és IP címét. 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint kérheti adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A kérelmeket az Adatkezelő fent írt elérhetőségein tudja benyújtani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja.

 

Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelés megszüntetése: 

Amennyiben az adatkezelés megszüntetésének igénye felmerül, az Adatkezelő számára küldött emailben jelezheti. Az Adatkezelő az igény beérkezésekor az adatokat azonnal és végérvényesen törli. 

Felügyeleti szerv: 

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu 

Adatkezelő elérhetőségei: 

Amennyiben kérdése vagy észrevételei vannak a Sárkány Bence EV által küldött levelekkel kapcsolatban, kérem keresse fel a Szolgáltatót az info@sarkanybence.com emailen keresztül. 

Az Adatkezelési tájékoztató 2021. szeptember 10-étől hatályos. 

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 15.

bottom of page