top of page

Adatvédelmi Szabályzat

Az Adatkezelő Tájékoztatójának célja, hogy rögzítse a https://sarkanybence.wixsite.com üzemeltetője által követett adatvédelmi és kezelési elveket, amelyeket az üzemeltető, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. Az e-mail listára való feliratkozáshoz önként kell hozzájárulnia, az Adatkezelő kizárólag kapcsolatfelvételi célra használja fel az itt megadott személyes adatokat.

Adatkezelő:
Sárkány Bence EV.
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 37. 3/3
Adószám: 69069752-1-42

Kapcsolatba lépni:

info@sarkanybence.com

Kezelt adatok:

1. Szükséges adatok: név, email cím

E-mail címének megadásakor vegye figyelembe, hogy csak személyes adatokat adhat meg. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a valótlan, jogosulatlan vagy hibásan megadott adatok kezeléséből eredő károkért.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a személyes adatokat a vásárlás kezdeményezése céljából tárolja, így lehetővé válik az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel. A kiküldött levelekben az Adatkezelő reklámüzenet formájában értesít ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, egyéb hasznos tartalmakról.

Az adatkezelés időtartama:

Az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megfelelően kezeli. Amennyiben Ön visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen megszünteti az Ön adatainak kezelését, és véglegesen törli azokat az adatbázisból.

Hozzájárulását visszavonhatja az Adatkezelőnek küldött e-mailben, amelyben az adattörlési kérelmet tartalmazza.

Adatfeldolgozók:

Az adatokat kizárólag a Szolgáltató kezeli, harmadik félnek nem adja ki.

Sárkány Bence EV.

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 37. 3/3
Adószám: 69069752-1-42
Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerint az adatgyűjtéshez az érintett hozzájárulása szükséges.

E-mail cím megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint kezelje adatait. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztató ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapul. Hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés jogszerűsége:

Az Adatkezelő az adatkezelés jogszerűségéről nyilvántartást vezet, amelyben rögzíti az adatkezelés során használt email címekre adott kifejezett és önkéntes hozzájárulásának dátumát, felületét, IP-címét.

Az Ön adatvédelmi jogai:

Ingyenes tájékoztatást kérhet adatai kezelésének részleteiről, valamint kérheti adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Igényeket az Adatkezelő a fenti elérhetőségeken nyújthat be.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a kérelme alapján tett intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a pályázat összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okának megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja.

Amennyiben kérelmét elektronikusan nyújtotta be, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, ha Ön másként nem kéri.

Ha az Adatkezelő kérelmének nem tesz eleget, haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a mulasztás okait, valamint azt, hogy panaszt nyújthat be. felügyeleti hatóság.

Az adatkezelés megszüntetése:

Amennyiben az adatkezelés megszüntetésének szükségessége felmerül, azt az Adatkezelőnek küldött e-mailben jelezheti. A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul és véglegesen törli.

Felügyelő:

Ha nem elégedett adatkezelésünkkel, panasszal fordulhat az alábbi hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://www.naih.hu 
Adatkezelő elérhetősége:

Amennyiben kérdése, észrevétele van a Sárkány Bence EV által küldött levelekkel kapcsolatban, forduljon a Szolgáltatóhoz az info@sarkanybence.com címen.

Az Adatkezelési Tájékoztató 2021. szeptember 10-től hatályos.

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 15

Anchor 1

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő tájékoztató célja, hogy rögzítse a https://sarkanybence.wixsite.com üzemeltetője által követett és -kezelési elveket, amelyeket az üzemeltető, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az email listára való feliratkozáshoz önkéntesen kell fizetni, az Adatkezelő csak az itt meghatározott személyes adatait használja fel kapcsolatfelvétel céljából.

Adatkezelő: 

Sárkány Bence EV.
Székhely: 1078 Budapest, István utca 32. 2/9
Adószám: 69069752-1-42

Elérhetőségek: 

info@sarkanybence.com

Kezelt adatok:

1. Kötelezően megadandó adatok: név, email cím

Az email cím megadásánál kérem ügyeljen arra, hogy csak személyes adatokat jogosult megadni. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget.

Az Adatkezelő célja: 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a vásárlás megkezdésének érdekében tárolja, így lehetővé teszi az Adatkezelő általi kapcsolatfelvételt. A kiküldött levelekben az Adatkezelő ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, valamint egyéb hasznos tartalmakról reklámüzenet értesíti.

Adatkezelési idő:

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatait az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Ha visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulást, az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen megszünteti az adatai kezelését, azokat az adatbázisból végérvényesen törli.

A visszavonását az Adatkezelő számára megküldött emailben teheti meg, az adattörlési igény feltüntetésével.

Adatfeldolgozók: 

Az adatokat kizárólagosan a Szolgáltató kezeli, ezeket harmadik félnek nem adja ki. 

Sárkány Bence EV.
Székhely: 1078 Budapest, István utca 32. 2/9
Adószám: 69069752-1-42

Adatkezelés jogalapja: 

Egy GDPR. 6. cikk (1) bekezdése szerint az adatgyűjtéshez az érintett hozzájárulás szükséges.

Az email cím megadásával Ön kaphat, hogy az Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapul. Hozzájárulását bármikor visszavonni, ez azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

Adatkezelés jogszerűsége: 

Az Adatkezelő az adatkezelés jogszerűségének alátámasztásáról vezetett, melyben rögzíti az adatkezelés során használt email címekhez tartozó kifejezett és hozzájárulásának megtételének időpontját, felületét és IP címét. 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint kérheti adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozását az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A kérelmeket az Adatkezelő fent írt elérhetőségein tudja benyújtani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmet nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónap meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belüli tájékoztatása.

 

Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, ki, ha azt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz szükségessé a kérelmet nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belüli tájékoztatás az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóság mellett és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelés megszüntetése: 

Az adatkezelés megszüntetésének igénye felmerül, az Adatkezelő számára küldött emailben jelezheti. Az Adatkezelő az igény beérkezésekor az adatokat azonnal és végérvényesen törli. 

Felügyeleti szerv: 

Ha nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:  http://www.naih.hu 

Adatkezelő elérhetőségei: 

Akkor kérdése vagy észrevételei vannak a Sárkány Bence EV által küldött levelekkel kapcsolatban, kérem keresse fel a Szolgáltatót az info@sarkanybence.com emailen keresztül. 

Az Adatkezelési tájékoztató 2021. szeptember 10-étől hatályos. 

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 15.

bottom of page